วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ให้นักเรียนซ่อม 0 ทุกราบวิชา

กรณีได้ผลการเรียน 0 ขอให้รีบแก้ตัวด่วน มิฉะนั้นจะทำให้ไม่จบการศึกษา

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ให้นักเรียนม.3ตรวจสอบวิชาที่ตกกับฐานข้อมูลของครูปาลีรัฐ

ประกาศ ม.3 ครั้งที่ 2/2552
เนื่องด้วยใกล้สิ้นสุดเทอม1 ปีการศึกษา2552 ขอให้นักเรียนม.3 ตรวจสอบผลการเรียนว่า ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่ โดยมาขอดูผลการเรียนจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนวัดผลได้ที่ครูปาลีรัฐ(ครูนุช) ได้ นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ครูนุช 31 สิงหาคม 2552

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประกาศของ ม.3 (ครั้งที่ 1/2552)

ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นำหลักฐานต่อไปนี้มาให้ครูปาลีรัฐ
เพื่อประโยชน์ในการทำหลักฐานการจบการศึกษา
1. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และตัวนักเรียน
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว ชุดนักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 4 รูป
หมายเหตุ กรุณาซ่อมวิชาที่ติด 0 ให้หมด มิฉะนั้นอาจมีผลทำให้ไม่สามารถจบในปีการศึกษา 2552 ได้
(ประกาศ วันที่ 27 สิงหาคม 2552)